Menu Zavřeno

Návrat dětí do školky

Milí rodiče,

dnes ráno jsme obdrželi do datové schránky upřesňující informace k zahájení provozu v naší lesní mateřské škole. Víme, že situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy není zrovna jednoduchá a mnozí z vás jsou plni obav. Slibujeme vám, že se pokusíme minimalizovat všechny nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň prosím Vás o respektování požadavků LMŠ, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

KDO TEDY NASTOUPÍ PO 12. 4. 2021 DO LMŠ?

V mateřských školách bude umožněna přítomnost:

 •  dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí,
 •  dětem rodičů pracujících ve vybraných profesích (bod 14. mimořádného opatření)

Děti, jejichž zákonní zástupci pracují ve vybraných profesích, dodají potvrzení zaměstnavatele, viz odkaz.

VSTUP DO MŠ:

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky infekčního onemocnění rozumíme:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd

Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty 2x týdně Ag testy. K testování budou použity neinvazivní Ag testy značky „Singclean“. Jedná se o sady pro samotestování dítěte s asistencí rodiče. Instruktážní videa a další informace k testování si můžete prohlédnou zde, další informace najdete na stránkách MŠMT.

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V LMŠ V ZÁVĚTŘÍ:

Přítomnost dětí v LMŠ je podmíněna účastí na testování. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

LMŠ je povinna na základě mimořádného opatření 2x týdně realizovat testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. K testování budou použity neinvazivní Ag testy značky „Singclean“. Jedná se o sady pro samotestování dítěte s asistencí rodiče. Na výsledky testu bude zákonný zástupce s dítětem čekat 15 minut. Prosíme tedy o včasný příchod a zvážení možnosti, že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání protáhnout. Instruktážní videa a další informace k testování si můžete prohlédnou zde, další informace najdete na stránkách MŠMT.

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí na parkovišti před LMŠ 2x týdně. V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek. Testování bude probíhat za přítomnosti zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem, dítě musí mít nasazenu roušku. V případě negativního výsledku odvede dítě do zázemí LMŠ. V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky. Testování dítěte doma není povoleno, můžete si ale přinést vlastní test.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Instruktážní video k testování testy značky „Singclean“.