Provoz lesní mateřské školy V Závětří

OTEVÍRACÍ DOBA

Lesní školka V závětří je otevřena:
pondělí – pátek 8:00 – 17:00
Lesní školka V závětří je zavřena:
o státních svátcích
v období vánočních svátků

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ

Závazné přihlášky je možné podávat během celého roku, pokud jsou volná místa. Rodiče, kteří mají zájem přihlásit do lesní školky dítě, které ještě nenabylo 3 let a je starší 2,5 roku, jsou pozváni k osobní schůzce. Pedagogové společně s rodiči zváží především fyzický vývoj dítěte a společně najdou nejlepší řešení.
Pro přihlášení dítěte do lesní školky je kromě vyplnění přihlášky a uhrazení příspěvku na provoz zapotřebí také uzavřít tzv. smlouvu s rodiči. Vzhledem ke specifičnosti lesní školky slouží smlouva s rodiči především k informování rodičů o principech fungování lesní školky a vzájemnému ujasnění podmínek provozu. Rodiče podpisem na smlouvě deklarují, že jsou s těmito zásadami srozuměni.

PŘEDŠKOLÁK V ZÁVĚTŘÍ

Lesní mateřská škola V Závětří je zapsána ve školském rejstříku a poskytuje tak povinné předškolní vzdělávání dle zákona.
Povinná předškolní docházka se týká všech dětí, které budou mít páté narozeniny do 31.srpna 2019. Více k pojmu předškolák najdete zde.

ODHLÁŠENÍ A OMLUVENÍ DÍTĚTE

Vzhledem ke skutečnosti, že příspěvek rodičů na provoz lesní školky pokrývá výhradně fixní náklady spojené s výdaji na personál a nezbytné provozní náklady, není možné v případě nemoci, dovolené, apod. příspěvek na provoz vracet. Pro případ, že se rodiče rozhodnou dítě úplně odhlásit z docházky, činí výpovědní lhůta 2 měsíce, počítáno od prvního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém došlo k odhlášení dítěte. Během výpovědní lhůty jsou rodiče dále povinni hradit příspěvek na provoz školky.
V případě onemocnění dítěte, které do školky nedochází na plných 5 dní v týdnu, je možné si po dohodě s personálem ušlé dny docházky nahradit v jiných dnech, pokud tím nebude překročena celková kapacita skupiny. Absence musí být nahrazeny vždy nejpozději v kalendářním měsíci, kdy k zameškání docházky došlo.

PLATBY

Členské příspěvky na provoz lesní školky jsou splatné vždy dostatečně dopředu. V případě pozdního uhrazení jsme oprávněni účtovat sankci z prodlení 10 % z měsíční výše příspěvku. Pokud nebude příspěvek dostatečně včas uhrazen, má provozovatel školky právo dítě z výuky vyloučit. Stravné se platí dle aktuálního vyúčtování za uplynulý měsíc, vyúčtování je zasíláno na email.

HYGIENA

Zázemí lesní školky nabízí dětem základní hygienické standardy, které byly odsouhlaseny v pracovní skupině mezi Asociací lesních mateřských škol a zástupci ministerstva zdravotnictví. V zázemí školky mají děti po celou dobu zajištěnou tekoucí teplou i studenou vodu, k dispozici kompostovací záchodky s dětským sedátkem i nočníky, standardně vybavenou lékarničku pro zotavovací akce. Pro spaní v době odpočinku děti využívají vlastní spacák, na utírání rukou vlastní ručník, který rodiče pravidelně mění.
Stravu odebíráme z veřejné jídelny zdravého životního stylu v k tomu určených nádobách.

Přesunout se na začátek