Menu Zavřeno

Zápis na školní rok 2024/2025

Zápis na školní rok 2024/2025 proběhne v úterý 7. 5. odpoledne mezi 15:00 a 17:00 v prostorách LMŠ.

Před zápisem do LMŠ vás zveme na předzápisové setkání, které je důležitou podmínkou zápisu. Setkání proběhne během Dne lesních mateřských škol v pátek 3. května v 10:45. Seznámit se se školkou ale můžete již během Dnů otevřených vrátek v únoru a březnu.

Než budete podávat přihlášku, důkladně se prosím obeznamte s obsahem webu a důležitými dokumenty, zejména s programem, školním a provozním řádem, pedagogickou koncepcí, ŠVP a vybavením dítěte. Prohlédněte si náš Facebook, případně blog Školka online a navštivte zázemí lesní MŠ během Dnů otevřených vrátek. V případě dalších dotazů napište koordinátorce lesní mateřské školy na skolka@vzavetri.cz.

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ

Předběžné přihlašování probíhá přes webooker, odkaz najdete dole na stránce. Po vyplnění formuláře vám zašleme bližší informace a potřebné dokumenty k vyplnění. Ty musíte dodat během zápisu.

Zákonní zástupci dítěte dodají tyto dokumenty:

 • Kompletně vyplněnou Přihlášku k docházce (viz přihlašovací odkaz na Webooker níže),
 • kompletně vyplněný Posudek zdravotní způsobilosti (viz přihlašovací odkaz na Webooker níže),
 • občanský průkaz zákonných zástupců dítěte (stačí pouze předložit),
 • rodný list dítěte (stačí pouze předložit),
 • kartičku pojištěnce (stačí pouze předložit).

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu a nebo v elektronické podobě. Přihlášku k docházce včetně dalších dokumentů je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (qngzsax),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na skolka@vzavetri.cz (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou (nutné zaslat nejpozději 5. května) na adresu Jerlínová 5/1066, 641 00 Brno,
 4. osobní podání – doporučená volba.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE

KritériumBody
Dosažení věku dítěte 3 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku.10
Sourozenec*10
Typ docházky (celotýdenní)**10
Předpoklady ke vzdělávání podle ŠVP a Sdílení hodnot a pedagogického přístupu LMŠ V Závětří***0-20
Dítě na čekací listině****5

* Sourozenec: Při docházce sourozence v daném školním roce (kvůli posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů, viz vyjádření veřejného ochránce práv).
** Typ docházky: počet míst na částečnou docházku je omezen a budou obsazena pouze při nenaplnění kapacity.
*** Předpoklady ke vzdělávání podle ŠVP a Sdílení hodnot a pedagogického přístupu LMŠ V Závětří: Posuzujeme podle vyplněného formuláře žádosti, při rozhovoru se zákonnými zástupci a na adaptačních dnech (Šnečci, Kulíšci).
****Dítě vedené v Čekací listině: Dítě, které nebylo z kapacitních důvodů, přijato v termínech vyhlášeného zápisu do LMŠ v předchozích letech a podává opakovanou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do LMŠ V Závětří. Do Čekací listiny zařazujeme pouze děti, jež v daném kal. roce dovršily věk tří let a neodmítly mimořádný termín nástupu v loňském roce. K 1. 5. 2024 není v Čekací listině vedeno žádné dítě.

O zařazování přijatých dětí do konkrétních tříd rozhoduje ředitelka lesní mateřské školy.

POSTUP PŘI PŘIJETÍ DÍTĚTE

Podmínkou úspěšného zápisu je zaplacení nevratné zálohy ve výši 2.000 Kč do sedmi dnů ode dne vydání kladného rozhodnutí o přijetí. V případě neuhrazení do tohoto data bude místo nabídnuto dalším zájemcům.

Po celý školní rok jste u nás vítáni na Dnech otevřených dveří a v Klubu šnečků, který je dobrou průpravou pro nástup do lesní školky a možností poznat se s podobně naladěnými rodiči. Více viz příslušné záložky.

Výši členských příspěvků a informace k platbě najdete zde.

Kritéria – podrobné vysvětlení

Sourozenec: sourozenec dítěte již navštěvuje LMŠ v celotýdenní docházce a bude ji navštěvovat i v daném školním roce.

Typ docházky: přednostně jsou přijímány děti k celotýdenní docházce. Pouze v případě nedostatečné kapacity LMŠ je možné přijetí sourozenců současných dětí na částečnou docházku dva nebo tři dny v týdnu.

Maximální počet bodů za splnění kritéria Předpoklady ke vzdělávání podle ŠVP lesní mateřské školy V Závětří budou započteny v případě, že u dítěte lze předpokládat vhodnost předškolního vzdělávání inspirované lesními mateřskými školami vycházející ze ŠVP LMŠ V Závětří. Danou skutečnost lze doložit dobrovolnickou aktivitou zákonného zástupce spolu s dítětem vůči LMŠ V Závětří nebo jejímu zřizovateli, a v případě, že sourozenec dítěte navštěvoval v minulosti LMŠ v předškolním roce. Zároveň tyto body obdrží sourozenec dítěte navštěvující LMŠ v částečné docházce. 10 bodů bude započteno v případě, že dané dítě navštěvuje adaptační kroužek Kulíšci a 5 bodů bude započteno dítěti navštěvujícímu Klub šnečků. Během uvedených aktivit, kterých se dítě účastnilo samo nebo spolu se zákonným zástupcem, a seznámilo se s prostředím LMŠ bylo možné ověřit, že pojetí vzdělávání podle ŠVP LMŠ V Závětří je vhodné z hlediska jeho osobnostních předpokladů a potřeb a je v souladu se zájmem dítěte.

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Předběžné přihlášky na školní rok 2024/25 přijímáme pouze přes registrační systém  Webooker.


NÁPOVĚDA K PŘIHLAŠOVACÍMU FORMULÁŘI

 • Jsem nový uživatel (nemám vytvořený účet ve Webookeru)

Po kliknutí na odkaz se Vám otevře nabídka s formuláři, budete-li je chtít otevřít, systém Vás nejprve provede registrací. Poté Vám bude umožněno vyplnění přihlášky i posudku, oba dokumenty ve verzi pro tisk Vám po jejich odeslání přijdou v příloze potvrzovacího emailu.

 • Již mám vytvořený účet ve Webookeru

Nejprve je třeba se přihlásit do svého účtu, otevřít si sekci Můj účet a v záložce Studenti nejprve vložit druhé dítě (studenta), pro které chci nyní vyplňovat přihlášku. Nápovědu ke správě účtu naleznete ZDE.

Poté si můžete otevřít sekci přihlášky, v ní si zaškrtnete dítě, pro které chcete dokument vyplňovat. Vyplněné dokumenty ve verzi pro tisk Vám po jejich odeslání přijdou v příloze potvrzovacího emailu.