Menu Zavřeno

Zápis na školní rok 2020/2021

POZOR ZMĚNA: Zápis na školní rok 2020/2021 proběhne ve dnech 2. až 7. května 2020.

Než budete podávat přihlášku, důkladně se prosím obeznamte s obsahem webu a důležitými dokumenty, zejména s programem, provozním řádem, pedagogickou koncepcí, ŠVP a vybavením dítěte. Prohlédněte si náš Facebook a blog Školka online a ideálně předem navštivte zázemí lesní MŠ. V případě dotazů a zájmu o schůzku napište koordinátorce lesní mateřské školy na skolka@vzavetri.cz.

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ

Předběžné přihlašování probíhá přes webový formulář dole na stránce. Po vyplnění formuláře vám zašleme bližší informace a potřebné dokumenty k vyplnění, viz ihláška k docházce a Posudek zdravotní způsobilosti. Ty musíte dodat během zápisu.

V případě osobního zápisu dětí do LMŠ V Závětří zákonní zástupci dítěte dodají tyto dokumenty:

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

V případě zápisu do LMŠ V Závětří bez osobní přítomnosti rodičů a dětí zákonní zástupci dítěte dodají tyto dokumenty:

 • Kompletně vyplněnou Přihlášku k docházce (ke stažení zde),
 • kompletně vyplněný Posudek zdravotní způsobilosti (ke stažení zde),
 • občanský průkaz zákonných zástupců dítěte (prostá kopie),
 • rodný list dítěte (prostá kopie),
 • kartičku pojištěnce (prostá kopie),
 • očkovací průkaz dítěte a
 • čestné prohlášení zákonného zástupce, že se jeho dítě podrobilo všem pravidelným očkováním.

Posudek zdravotní způsobilosti vyplní lékař. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře osobně, využijte poštovní služby nebo datovou schránku. V případě nemožnosti splnit tuto povinnost vyplní Posudek zdravotní způsobilosti zákonný zástupce a zároveň zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (čestné prohlášení), a
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v roce 2020 učinit písemně nebo ústně do protokolu a nebo v elektronické podobě. Přihlášku k docházce včetně dalších dokumentů je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (qngzsax),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na skolka@vzavetri.cz (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou (nutné zaslat nejpozději 2. května LMŠ nemá adresu v místě),
 4. osobní podání.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE

KritériumBody
Dosažení věku dítěte 3 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku.10
Sourozenec (ve školce či hlásící se k docházce)10
Zájem zákonných zástupců dítěte o koncepci předškolního vzdělávání inspirované lesními mateřskými školami0-20

POSTUP PŘI PŘIJETÍ DÍTĚTE

Podmínkou úspěšného zápisu je zaplacení nevratné zálohy ve výši 2.000 Kč do 7 dnů ode dne vydání kladného rozhodnutí o přijetí. V případě neuhrazení do tohoto data bude místo nabídnuto dalším zájemcům.

Po celý školní rok jste u nás vítáni na dnech otevřených dveří a v Klubu šnečků, který je dobrou průpravou pro nástup do lesní školky a možností poznat se s podobně naladěnými rodiči. Více viz příslušné záložky.

Výši členských příspěvků a informace k platbě najdete zde.